Lodní denní deník Černé Perly

Čas od času se kojíme nadějí, že budeme-li hodní, dovolí nám bůh stát se piráty

Parley

1) Dělení kořisti: kapitán obdrží 2 plné podíly, 1. důstojník 1 a půl podílu; lékař, 2. důstojník, zbrojmistr a bocman 1 a čtvrt podílu.

2)Každý muž má při rozhodování stejný hlas. Má nárok na rovný díl ukořistěných čerstvých potravin a trvrdého alkoholu a smí si jich užít podle chuti, s výjimkou případů, kdy nedostatek přiměje posádku odhlasovat zkrácení dávek ve prospěch všech.

3) Kdo se proviní tím, že si neprávem přivlastní zbraň z lodi, jíž jsme se zmocnili, nebo kdo napadne či poškodí jiného člena posádky, bude potrestán podle toho, jak kapitán a většina posádky uzná za vhodné. Jednotlivci budou řešiti své spory na pevnině a to sečnou zbraní nebo pistoli.

4) Kdo uteče, dokud mu trvá smlouva nebo kdo by snad něco zatajil před ostatními, bude vysazen na pustý břeh s jedním váčkem střelného prachu, jednou lahví vody, jednou malou bambitkou a jednou kulkou.

5) Budou-li na dobyté lodi nalezeny šperky, zlato, stříbro a podobně od hodnoty jedné osmipence, a jestliže je nálezce do 24 hodin neodevzdá veliteli lodi, bude potrestán podle toho, jak kapitán a většina posádky uzná za vhodné.

6) Kdo se proviní hráčstvím nebo ošizením jiného člena posádky od hodnoty jednoho šilinku výše, bude vyzen na pustý břeh nebo zastřelen.

7) Kdo vyvlá rvačku v době platnosti Parleae, bude potrestán podle  Mojžíšova zákona ( tj. 40 ran bez jedné) na holý hřbet.

8)Kdo nebude udržovat své zbraně v čistotě a v pohotovosti aneb bude zanedbávati svou práci, bude zkrácen o svůj podíl a potrestán podle toho, jak kapitán a posádka uzná za vhodné.

9) Kdo přijde v době své služby o ruku dostane 400 osmipencí, kdo ztratí nohu, obdrží 800.

10) Světla a svíčky zhasínají v deset hodin večer. Jestliže má někdo z posádky i po této hodině chuť pít, nechť tak činí venku na palubě.

11) Jestliže někdo svede osobu ženského pohlaví a v přestrojení za muže ji vezme s sebou na loď, zaplatí životem.

12) Kdokoli si přeje vyjednávat a odvolává se na Parley je pod ochranou a nesmí mu být ublíženo, dokud své námitky nevyřeší s kapitánem.

13) Kdokoli poruší Parley, bude potrestán, jak kapitán uzná za vhodné.

Svým podpisem

dne, měsíce a roku 27.2. 1689

stvrzuje Kapitán Jack Sparrow

 

 

                                                         

 
Bylo nás tam roku onoho - johoho!- patnáct chlapců statných lodníků, šli jsme jako vlci do toho pod palmami blízko rovníku - ba jo!!!